Wyszukiwarka Kategoria
Huta Katowice
Hucie Katowice S.A.
Huta Katowice jest najmłodszą zintegrowaną hutą w polskim przemyśle metalurgicznym. Rozwiązania techniczne oraz systemy sterowania procesami produkcyjnymi stawiają Hutę Katowice wśród najnowocześniejszych tego typu zakładów nie tylko w Europie.
Huta Katowice dysponuje zdolnościami produkcyjnymi ok. 5mln. ton stali rocznie. Nowoczesne rozwiązania techniczne, stosowane technologie, komputerowe sterowanie procesami produkcyjnymi pozwalają na produkowanie wyrobów gotowych o standardzie światowym. Podstawowe surowcowe jednostki produkcyjne Huty Katowice to Zakład Wielkopiecowy i Zakład Stali i Półwyrobów.
Obecnie wyrobami w finalnymi Huty Katowice są wyroby długie produkowane w dwóch walcowniach: Walcowni Dużej (profile duże, szyny), Walcownie średnie (profile średnie).

Produkcja spieku
Spiekalnia wyposażona jest w trzy taśmy spiekalnicze. Eksploatowane są dwie taśmy, trzecia jest w rezerwie. Spiekalnia posiada składowisko uśredniające ze zwałowarkami i maszynami uśredniającymi. Spiek produkcyjny jest z mieszanki importowanych drobnoziarnistych rud żelaza, koncentratów tych rud, odpadów tych materiałów żelazo nośnych i topników. Produktem spiekania jest spiek, który po schłodzeniu w chłodniach obrotowych podawany jest taśmociągiem do wielkich pieców.

Produkcja Surówki
Proces wielkopiecowy (proces Siemensa Martina) proces otrzymywania stali z surówki i złomu stalowego (z dodatkiem topników), przeprowadzany w piecach płomiennych zw. procesami martenowskimi. Polega na usunięciu domieszek (węgla, krzemu, manganu, fosforu, siarki) z ciekłego wsadu przez ich utlenianie w wysokiej temperaturze (1700 oC- 1750 oC). Paliwo (najczęściej gaz generatorowy, wielkopiecowy, koksowniczy) oraz powietrze są wstępnie ogrzewane w regeneratorach, a następnie kanałami doprowadzanie do głowicy pieca, gdzie zachodzie ich mieszanie i spalanie gazu. Po nagrzaniu wsadu spaliny są kierowane do drugiej pary regeneratorów, oddają im część ciepła i przewodem kominowym wydostają się na zewnątrz. Co kilkanaście minut urządzenie rozrządowe zmienia kierunek przepływu gazów i pary regeneratorów zmieniają się rolami (w każdym cyklu jedna para nagrzewa się od spalin, druga ogrzewa gaz palny i powietrze). Rozróżnia się proces martenowski zasadowy – w piecach o zasadowym (dolomitowym, rzadziej magnezowym) wyłożeniu komory roboczej i proces martenowski kwaśny - w piecach o wyłożeniu kwaśnym (krzemionkowym). W procesie martenowskim zasadowym zazwyczaj jako topnika dodaje się do wsadu wapno w celu usunięcia domieszek fosforu, częściowo siarki i uzyskania stali o dobrych właściwościach mechanicznych. Proces martenowski kwaśny był i jest rzadko stosowany, gdyż wymaga bardzo czystych materiałów wsadowych (nie można w tym procesie usunąć ze wsadu domieszek fosforu i siarki). Do niedawna piece martenowskie o wyłożeniu zasadowym były powszednie stosowane. Obecnie są wypierane przez piece elektryczne, zapewniające wyższą jakość stali.
Surówka – stop żelaza z węglem (3-4,5%), zawierający krzem, mangan, siarka i fosfor, niekiedy również chrom, nikiel i wanad, otrzymujemy przez redukcję rud w wielkim piecu. Rozróżnia się surówkę przeróbczą, przeznaczoną do przeróbki na stal i surówkę odlewniczą (zwykłą lub specjalną), przeznaczoną do przetopu w odlewniach żeliwa.
Żużel – uboczny produkt procesów metalurgicznych (wielkopiecowego, konwertorowego, marketingowego itp.). powstaje w wyniku reakcji między składnikami wsadu, topnikami i tlenem z atmosfery pieca. Skład zależy więc od rodzaju i przebiegu procesu – zawiera zwykle krzemiany i tlenki różnych pierwiastków (wapnia, magnezu, glinu, żelaza, manganu), czasami również fosfory i siarczki tych pierwiastków. Żużel ma niższą temp. Topnienia i mniejszą gęstość od wytopionego metalu, co uniemożliwia odprowadzenie go oddzielnym otworem spustowym. Żużel wielkopiecowy jest wykorzystywany jako tłuczeń do utwardzania dróg oraz do produkcji cementu i innych materiałów budowlanych (np. żelbetonu).

Gaz wielkopiecowy
Gaz otrzymywany jako produkt uboczny podczas wytapiania surówki w wielkim piecu. Zawiera: tlenek węgla (25-30%), azot (50-60%), dwutlenek węgla (10-16%) oraz nieznaczne ilości wodoru, metanu i pary wodnej. Stosowany do opalania nagrzewnic wielkopiecowych, często w mieszankach z innymi gazami, stanowi podstawę gospodarki cieplnej huty.

Zakład wielkopiecowy
Zakład wielkopiecowy to szereg obiektów zajmujących się przetwórstwem rudy i topników w surówkę wielkopiecową. W jego skład wchodzą:
Baza Przeładunku Rud – wyposażona w systemy rozładunku i transportu rud i koksu oraz maszyny uśredniające.
Spiekalnia – wyposażona w trzy taśmy spiekalnicze, produkowany jest tu spiek wielkopiecowy z mieszanki rud żelaza, odpadów żelazo nośnych, topników i koksu. Stosowanie kamienia wapiennego (jeden z topników)o niskiej zawartości domieszek umożliwia produkcję surówki o bardzo małej zawartości siarki (średnio 0,014 %)
Wielkie Piece
Zakład Wielkopiecowy wyposażony jest w trzy wielkie piece. Wsad do wielkiego pieca podawany jest taśmociągiem i jest zasypywany do pieca bezstożkowym urządzeniem z obrotową rynną zasypową. Układ zasypowy jest hermetyzowany, a odzyskiwany gaz po oczyszczeniu kierowany do wewnętrznej sieci zakładu. Proces wielkopiecowy jest zautomatyzowany i zdalnie sterowany. Technologia stosowana na wielkich piecach zapewnia produkcję surówki o obniżonej zawartości siarki, fosforu, manganu i krzemu, a stała kontrola dostaw, kontrola międzyoperacyjna, kontrola ostateczna składu chemicznego realizowane w punktach kontrolnych wg planu jakości, zapewniają produkcję surówki o wymaganych parametrach. Produkowana surówka płynna w całości przeznaczona jest do przerobu w konwertorach tlenowych stalowni. Odbiór surówki w stanie płynnym dokonywany jest surówko wozami. W Zakładzie Wielkopiecowym są również duże maszyny rozlewnicze umożliwiające rozlewanie surówki w tzw. Gąski, które mogą być wsadem dla zewnętrznych stalowni i odlewni.
Produkcja stali
Surowcem wejściowym dla Zakładu Stali i Półwyrobów jest surówka wielkopiecowa, złom i żelazostopy, a na wyjściu otrzymywane są półwyroby hutnicze w postaci kęsów i kęsisk, przeznaczone do dalszego przerobu we własnych walcowniach lub do sprzedaży. W skład Stali i Półwyrobów wchodzą następujące jednostki produkcyjne:
Wapniarnia wyposażona w trzy piece wapiennicze, produkująca wapno palone dla stalowni konwertorowej i spiekalni rud.
Stalownia konwertorowa wyposażona jest w trzy konwertory tlenowe, w tym dwa typu LD i konwertor typu TBM. Zawsze pracują dwa konwertory, trzeci jest w rezerwie
Ciągłe odlewanie stali.
Zakład Stali i Półwyrobów produkuje ok. 4,5 mln Mg stali rocznie w ponad 200 gatunkach, w tym stale nieuspokojone i stale uspokojone. Odlewanie stali przeprowadza się dwoma metodami: tradycyjną i ciągłego odlewania. Metodą tradycyjną odlewa się stal z kadzi odlewniczych jednocześnie do dwóch wlewnic. Wlewki przekazywane są na Walcownię, do dalszego przerobu lub na sprzedaż. Wśród stali uspokojonych znaczącą pozycję stanowią stale przeznaczone na szyny kolejowe. Obecnie cała produkcja stali szynowych odlewana jest na maszynie do ciągłego odlewania stali (COS). Odlewanie na maszynie do ciągłego odlewania COS, wlewki o dużym przekroju (ok.280x300 mm i 280x400 mm) przeznaczone są głównie dla Walcowni Dużej. Na drugiej maszynie do ciągłego odlewania stali COS 2 odlewane są wlewki ciągłe ( o przekroju ok. 105x105 mm do 190x220 mm) przeznaczone głównie dla Walcowni Średniej.
Walcownia Półwyrobów wyposażona jest w zgniatacz i walcownię ciągłą kęsów. Zmiany w stosowanej technologii odlewania stali prowadzą do docelowej likwidacji wydziału lub dostosowania do produkcji innych poszukiwanych asortymentów .

Produkcja wyrobów długich
Walcownia Duża wyposażona jest w linię technologiczną składającą się z walcarki wstępnej, dwóch walcarek pośrednich oraz dwóch wykańczających (dwa piece z dwustronnym nagrzewaniem, linię walcowniczą, piły do cięcia na gorąco, chłodnie łańcuchowe oraz wykańczalnie szyn i kształtowników). Konstrukcja ulotek walcowniczych umożliwia szybką przebudowę i zmianę walcowanego asortymentów. Przedłużeniem linii są wykańczalnie kształtowników i szyn oraz prostownice rolkowe o prędkości prostowania do 5 m/s. Produkuje kształtowniki ciężkie: dwuteownik, profile „V” oraz szyny kolejowe i tramwajowe. Zdolność produkcyjna Walcowni Dużej wynosi 900 tys. ton rocznie.
Walcownia Średnia wyposażona jest w linie technologiczną składającą się z walcowni wstępnej, dwóch walcarek pośrednich oraz dwunastu wykańczających. Przedłużeniem linii są wykańczalnie kształtowników oraz prostownice rolkowe o prędkości prostowania do 10 m/s i paczkarki. Produkuje kształtowniki średnie: kątowniki, dwuteowniki, ceowniki i dwuteowniki do 200 mm.


Sprawozdanie napisane zostało na podstawie własnych spostrzeżeń podczas wizyty w hucie jak również w oparciu o materiały znalezione na internetowej witrynie Huty Katowice S.A.Ocena
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?